Pozvánka - valná hromada Staropražský uzenářský, a.s.

 

P o z v á n k a

Statutární ředitel společnosti Staropražský uzenářský, a.s. se sídlem Praha 10 – Měcholupy, Kutnohorská 288, PSČ 109 03 IČO: 452 45 797, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka číslo 1313 (dále jen „společnost) svolává

                                                 řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 7. prosince  2017 v 11,30 hodin v zasedací místnosti společnosti OJGAR, s.r.o. na adrese Praha 5, Smíchov, Křížová 1018/6.

Prezence akcionářů bude probíhat od 11,00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionáři se zapisují do listiny přítomných akcionářů. K zápisu do listiny přítomných předloží akcionáři nebo zmocněnci na základě úředně ověřené plné moci listinné akcie a platný průkazu totožnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, jedná za ni statutární orgán, resp. osoba statutárním orgánem k tomu úředně ověřenou plnou mocí pověřena. Zástupce právnické osoby rovněž předloží originál nebo úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců.

Pořad jednání valné hromady

  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
  2. Účetní závěrka společnosti k 31.12. 2016 návrh na vypořádání hospodářského výsledku – úhradu ztráty, Výroční zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2016

3.Vyjádření správní rady k účetní závěrce společnosti k 31.12.2016, k návrhu na vypořádání      hospodářského výsledku - zisku společnosti, k Výroční zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2016

  1. Schválení účetní závěrky společnosti k 31.12.2016
  2. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku – zisku vykázaného společností k 31.12.2016
  3. Závěr

Informace k jednotlivým bodům pořadu jednání:

K bodu 1 : Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Zdůvodnění: valná hromada v souladu s § 422 zákona č. 90/ 2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění, zvolí na návrh svolatele osobu předsedy, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatel zápisu.

K bodu 2 a 3

Po přednesení Výroční zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2016 a vyjádření správní rady k ní, bere valná hromada tyto zprávy na vědomí bez námitek.

K bodu 4

Po přednesení účetní závěrky společnosti k 31.12.2016 a vyjádření správní rady k ní se navrhuje toto usnesení

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti k 31.12. 2016.

Zdůvodnění: Schválení je v souladu se zákonem a stanovami.

K bodu 5

Po přednesení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku – zisku a vyjádření správní rady k tomuto návrhu se navrhuje toto usnesení:

Valná hromada schvaluje na vypořádání hospodářského výsledku - zisku vykázané v účetní závěrce společnost k 31.12. 2016 ve výši 6 292 170, 63 Kč převedením na účet 428100 – nerozdělený zisk minulých let.

Zdůvodnění: O vypořádání hospodářského výsledku - zisku rozhoduje valná hromada na návrh statutárního ředitele společnosti po přezkoumání správní radou.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2016 ( v tis. Kč)

Náklady                           26 489                                       Aktiva       32 028

Výnosy                            32 781                                     Pasiva         32 028

Hospodářský výsledek         6 292                           Vlastní kapitál       30 595

                                                                                   Cizí zdroje              1 433

Účetní závěrka společnosti k 31.12.2016, Výroční zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2016 budou k dispozici akcionářům v sídle společnosti OJGAR, s.r.o. na adrese Křížová 1018/6 a to od 7. listopadu 2017 každé úterý a čtvrtek od 10 do 12 hodin.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrh a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady v souladu se zákonem a stanovami.

 

                                                                       Otakar Moťka

                                      statutární ředitel společnosti Staropražský uzenářský, a.s.

 

Soubory ke stažení: