Pozvánka - valná hromada DST Trutnov a.s.

P o z v á n k a

Statutární ředitel společnosti DST Trutnov a.s., se sídlem Křížová 1018/6, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 465 04 648, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka číslo 6429 svolává

                                                 řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 7.prosince  2017 v 10,00 hodin v zasedací místnosti společnosti na adrese Praha 5, Smíchov, Křížová 1018/6.

Prezence akcionářů bude probíhat od 9,30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionáři se zapisují do listiny přítomných akcionářů. K zápisu do listiny přítomných předloží akcionáři nebo zmocněnci na základě úředně ověřené plné moci listinné akcie a platný průkazu totožnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, jedná za ni statutární orgán, resp. osoba statutárním orgánem k tomu úředně ověřenou plnou mocí pověřena. Zástupce právnické osoby rovněž předloží originál nebo úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců.

Pořad jednání valné hromady

  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
  2. Účetní závěrka společnosti k 31.12.2016, návrh na vypořádání hospodářského výsledku -zisku, Výroční zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016
  3. Vyjádření správní rady k účetní závěrce společnosti k 31.12.2016, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku - zisku, k Výroční zprávě o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku
  4. Schválení účetní závěrky společnosti k 31.12. 2016
  5. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku – zisku vykázaného společností k 31.12.2016
  6. Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, a o změně některých zákonů
  7. Závěr

Informace k jednotlivým bodům pořadu jednání:

K bodu 1 : Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatel zápisu.

Zdůvodnění: valná hromada v souladu s § 422 zákona č. 90/ 2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění, zvolí na návrh svolatele osobu předsedy, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatel zápisu.

K bodu 2 a 3:

Po přednesení Výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku k 31.12.2016 a vyjádření správní rady k této zprávě bere valná hromada zprávu na vědomí bez námitek.

Zdůvodnění: vyplývá ze zákona

K bodu 4

Po přednesení účetní závěrky společnosti k 31.12.2016 a vyjádření správní rady k ní se navrhuje toto usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti k 31.12. 2016

Zdůvodnění: Schválení je v souladu se zákonem, Stanovami a zprávou auditora.

K bodu 5:

Po přednesení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku -   zisku a vyjádření správní rady k tomuto návrhu se navrhuje toto usnesení:

Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku -   zisku vykázaného v účetní závěrce společnosti k 31.12.2016 a to tak, že celý zisk ve výši 30 140 333,50 Kč bude zaúčtován na účet 428100-nerozdělený zisk minulých let.

Zdůvodnění:

O návrhu na vypořádání hospodářského výsledku - zisku rozhoduje valná hromada na návrh statutárního ředitele společnosti po přezkoumání správní radou.

K bodu 6:

Valná hromada schvaluje podle § 17 zákona č. 93/2009., o auditorech a o změně některých zákonů, za auditora společnosti pro rok 2017 a bude       INTEGRA AUDIT s.r.o., Jabloňová 662/7, Medlánky, PSČ 621 00 Brno

Zdůvodnění: schválení auditora je v souladu s příslušnými zákony.

 

 

 

 

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2016 ( v tis. Kč)

Náklady                         10 726                                              Aktiva                   137 914

Výnosy                        40 866                                              Pasiva                  137 914

Hospodářský výsledek   30 140                                               Vlastní kapitál       131 728

                                                                                                Cizí zdroje            6 186

 

Účetní závěrka k 31.12.2016 , Výroční zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku bude k dispozici akcionářům v sídle společnosti od 7.listopadu 2017 každé úterý a čtvrtek od 10 do 12 hodin.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrh a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady v souladu se zákonem a stanovami.

 

Otakar Moťka

statutární ředitel DST Trutnov a.s.

 

Soubory ke stažení: