Zaměstnanci jsou klíčovým faktorem stability a výkonnostního růstu společnosti. Firma preferuje zaměstnance ochotné spojit svoji osobní perspektivu s perspektivou její. Pečujeme proto o spokojenost a motivaci pracovníků, trvalé zvyšování jejich kvalifikace a kompetencí v zájmu naplňování cílů společnosti. Loajalita spolupracovníků vyúsťuje v přijímání odpovědnosti za firmu při současném růstu jejich pružnosti a ochoty k pozitivním změnám. Upřednostňujeme týmovou práci a současně vytváříme prostor pro rozvoj individuálních schopností jednotlivců. K prosazení využíváme všechny nástroje personální práce, které pravidelně zapracováváme do personálních plánů. V rámci personální politiky:

 

 1. K realizaci cílů společnosti plánujeme a včas zajišťujeme potřebné počty zaměstnanců s požadovanými znalostmi, dovednostmi, kompetencemi a potřebnou pružností. Organizujeme a podněcujeme zlepšovatelské hnutí. 
 1. Na trvalý proces změn vnějších podnikatelských podmínek reagujeme trvalou optimalizací organizační struktury společnosti s cílem jasně nastavit odpovědnosti a pravomoci pro zlepšování vzájemné komunikace, při zdokonalování procesního řízení a prozákaznického přístupu. 
 1. Plánujeme a realizujeme vzdělávání a rozvoj zaměstnanců s cílem rozvíjet jejich kompetence dle zvyšujících se nároků zákazníků a firemních cílů. K zefektivnění rozvoje kompetencí využíváme podporu moderních informačních a komunikačních technologií a progresívních výukových metod. 
 1. Pečujeme o pracovní a sociální podmínky zaměstnanců s cílem zvyšovat jejich motivaci, pracovní výkonnost, spolehlivost, pružnost, ochotu ke změnám a tvůrčí přístup ke zlepšování. Budujeme kulturu společnosti a zvyšujeme její atraktivitu. 
 1. Spolupracujeme se školami, zavedli jsme systém spolupráce se studenty a žáky základních, středních a vysokých škol. Žákům základní školy nabízíme možnost zájmového kroužku, studentům středních a vysokých škol nahlédnout do podnikových procesů formou odborné praxe a možností vypracování diplomových prací dle navržených témat.

Personální politika naší společnosti je postavena na principech:

 • profesionálního a etického jednání
 • týmové práce a otevřené komunikace
 • systematického zvyšování odbornosti zaměstnanců
 • rozvoje vzájemné loajality

Mezi nejvýznamnější nástroje personální politiky patří:

 • komunikace se zaměstnanci o cílech, úkolech a stavu společnosti
 • motivace zaměstnanců
 • investice do rozvoje odbornosti a zvyšování kvalifikace
 • měření výkonu a kvality