Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Pozvánka - valná hromada TRIZON a.s.

 

P o z v á n k a

Statutární ředitel společnosti TRIZON a.s., se sídlem Teplice, Bohosudovská 105, PSČ 415 10, IČO: 467 09 452, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka číslo 285 (dále jen „společnost) svolává

                                                 řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 7. prosince    2017 v 10,45 hodin v zasedací místnosti společnosti OJGAR, s.r.o. na adrese Praha 5, Smíchov, Křížová 1018/6.

Prezence akcionářů bude probíhat od 10,15 hodin v místě konání valné hromady. Akcionáři se zapisují do listiny přítomných akcionářů. K zápisu do listiny přítomných předloží akcionáři nebo zmocněnci na základě úředně ověřené plné moci listinné akcie a platný průkazu totožnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, jedná za ni statutární orgán, resp. osoba statutárním orgánem k tomu úředně ověřenou plnou mocí pověřena. Zástupce právnické osoby rovněž předloží originál nebo úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců.

Pořad jednání valné hromady

  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
  2. Účetní závěrka společnosti k 31.12.2016, návrh na vypořádání hospodářského výsledku - zisku, Výroční zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016
  3. Vyjádření správní rady k účetní závěrce společnosti k 31.12.2016, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku - zisku , k Výroční zprávě o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
  4. Schválení účetní závěrky společnosti k 31.12. 2016
  5. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku – zisku vykázaného společností k 31.12.2016
  6. Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů
  7. Závěr

Informace k jednotlivým bodům pořadu jednání:

K bodu 1 : Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatel zápisu.

Zdůvodnění: valná hromada v souladu s § 422 zákona č. 90/ 2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění, zvolí na návrh svolatele osobu předsedy, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatel zápisu.

K bodu 2 a 3 :

Po přednesení Výroční zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku k 31.12.2016 vyjádření správní rady k této zprávě bere valná hromada   zprávu na vědomí bez námitek.

K bodu 4:

Po přednesení účetní závěrky společnosti k 31.12. 2016 a vyjádření správní rady k ní se na navrhuje toto usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti k 31.12. 2016

Zdůvodnění: Schválení je v souladu se zákonem, stanovami a zprávou auditora.

K bodu 5:

Po přednesení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku -   zisku a vyjádření správní rady k tomuto návrhu se navrhuje toto usnesení:

Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku - zisku vykázaného v účetní závěrce společnosti k 31.12.2016, a to tak, že zisk ve výši 19.981.621,06 Kč se převede na účet 428100 – nerozdělený zisk minulých let.

Zdůvodnění:

O vypořádání hospodářského výsledku - zisku rozhoduje valná hromada na návrh statutárního ředitele společnosti po přezkoumání správní radou.

K bodu 6: Po přednesení Výroční   zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016 a vyjádření dozorčí rady a správní rady k těmto zprávám bere valná hromada obě zprávy na vědomí bez námitek.

K bodu 7: Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje podle § 17 zákona č. 93/2009., o auditorech a o změně některých zákonů, za auditora společnosti pro rok 2017 INTEGRA AUDIT s.r.o., Jabloňová 662/7, Medlánky, PSČ 621 00 Brno

Zdůvodnění: schválení auditora je v souladu s příslušnými zákony.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2016 ( v tis. Kč)

Náklady                       410                                       Aktiva     87 805

Výnosy                     20 392                                     Pasiva     87 805

Hospodářský výsledek 19 982                     Vlastní kapitál   84 808

                                                                     Cizí zdroje               2 997

 

Účetní závěrka společnosti k 31.12.2016 , Výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku budou k dispozici akcionářům v sídle společnosti OJGAR, s.r.o. na adrese Křížová 1018/6, a to od 7. listopadu 2017 úterý a čtvrtek od 10 do 12 hodin.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrh a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady v souladu se zákonem a stanovami.

 

                                                                                   Otakar Moťka

                                                               statutární ředitel společnosti TRIZON a.s.

 

 

 

 

 

 

 

Soubory ke stažení: